Politika jakosti

Politika kvality, ekologie a BOZP

 

WALD S s.r.o. je společnost, která se zabývá:

 • Činnosti v oboru pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb, zemních prací
 • Obchodní činností a službami

Naším cílem je dodávat zboží a služby na špičkové technické úrovni, dokonalé kvalitě, sjednaných termínech, za dodržování pravidel ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tak uspokojovat v co největší míře požadavky zákazníka.

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na rychlé a přesné dodání výrobků a služeb v nejvyšší možné kvalitě.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a EU.
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy v rámci výroby na základně sběru a analýzy údajů, včetně vyhodnocení souladu s platnou legislativou v oblasti bezpečnosti a ekologie.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec musí být přesvědčen o významu ISM pro prosperitu společnosti, znát svoji odpovědnost a postavení v systému ISM.
 • Kvalitní, odpovědná a obětavá práce každého zaměstnance ve všech oborech činnosti je zárukou úspěchu společnosti.
 • Zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé musí být schopni dodávat na vysoké technické úrovni, přesně podle našich potřeb a specifikací a za konkurenceschopné ceny.
 • Chceme mít jenom spolehlivé, technicky vyzrálé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

5) VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A BOZP

 • Ve vztahu k ochraně životního prostředí společnost pravidelně vyhodnocuje a přezkoumává environmentální a bezpečnostní profil v oblasti EMS a OHSAS a na základě těchto výsledků přijímá cíle a programy k jeho neustálému zlepšování.
 • Hlavním cílem je minimalizace následků environmentálních havárií, snižování produkce škodlivých odpadů, snižování energetické a surovinové náročnosti, snižován nehod a skoronehod.

6) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedených systému – QMS, EMS a OHSAS.
 • Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů v rámci výroby, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

7) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto vyhlášenou politikou ISM se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedené systémy kvality, environmentu a bezpečnosti.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení ISM dodávek a kvality služeb společnosti. Zlepšování ISM je nutno chápat jako proces stálý a systematický.